Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Księga I Gospodarstwo
1.Opis Soplicowa.
2.Powrót Tadeusza do domu po latach nauki w Wilnie.
3.Pierwsze spotkanie Tadeusza z Zosią.
4.Przywitanie młodzieńca z Sędzią.
5.Wspólny posiłek:
a)nauka Sędziego o grzeczności;
b)głos Podkomorzego w sprawie mody;
c)początek sporu Asesora z Rejentem;
6.Przedstawienie sytuacji politycznej w Europie i na Litwie.
7.Przybycie ks. Robaka do dworu w Soplicowie.

Księga II Zamek
1.Polowanie na zająca.
2.Przybycie Hrabiego do zamku.
3.Spotkanie Hrabiego z Gerwazym:
a)wyłożenie przez Hrabiego planu sprzedaży zamku Soplicom;
b)opowieść Gerwazego o historii zamku i rodu Horeszków:
miłość Jacka Soplicy i Ewy Horeszkówny;
podanie Jackowi czarnej polewki przez Stolnika;
najazd Moskali na siedzibę Horeszków;
zabicie Stolnika przez Jacka;
c)zmiana decyzji Hrabiego;
4.„Podglądanie” Zosi w sadzie przez Hrabiego przerwane przez pojawienie się Ks. Robaka.
5.Śniadanie u Sopliców:
a)dalszy spór Asesora z Rejentem;
b)zaloty Tadeusza i Telimeny;
c)„walka” Wojskiego z muchami;
d)próba rozwiązania sporu o Kusego i Sokoła podjęta przez Wojskiego;
e)zaproszenie gości przez Telimenę na grzybobranie.

Księga III Umizgi
1.Ponowne zakradnięcie się Hrabiego do sadu i spotkanie z Zosią.
2.Rozczarowanie Hrabiego osobą, a zwłaszcza domniemanym statusem społecznym Zosi.
3.Grzybobranie.
4.Wydarzenia w Świątyni Dumania:
a)rozmowa Telimeny z Sędzią;
b)rozmowa Telimeny z Hrabią na temat sztuki i uroków przyrody zagranicznej;
c)przybycie Tadeusza i włączenie się do rozmowy;
d)potajemne wręczenie Tadeuszowi przez Telimenę klucza do sypialni;
5.Obiad u Sopliców.
6.Podjęcie decyzji o zorganizowaniu polowania na niedźwiedzia.

Księga IV Dyplomatyka i łowy
1.Przygotowania do łowów.
2.Agitacja polityczna Ks. Robaka wśród szlachty zgromadzonej w karczmie u Jankiela.
3.Polowanie na niedźwiedzia:
a)atak przestraszonego zwierza na Hrabiego i Tadeusza;
b)chybione strzały obydwu zaatakowanych;
c)zaatakowanychpowalenia zwierzęcia przez Ks. Robaka;
4.Gra Wojskiego na rogu kończąca polowanie.
5.Spór Asesora z Rejentem, tym razem o to, kto zabił niedźwiedzia – wyjaśniony przez Gerwazego.
6.Opowieść Wojskiego o Domejce i Dowejce.
7.Kolejna nieudana próba rozstrzygnięcia sporu o Kusego i Sokoła – żaden z chartów nie wraca z zającem.

Księga V Kłótnia
1.Porównanie przymiotów Hrabiego i Tadeusza poczynione przez Telimenę.
2.Decyzja Telimeny o pokazaniu Zosi gościom.
3.Przedstawienie Zosi Tadeuszowi.
4.Dostrzeżenie przez Tadeusza omyłkowego uznania Telimeny za ową nieznajomą spotkaną pierwszego dnia po przyjeździe.
5.Sprzeczka Tadeusza z Telimeną.
6.Nieprzyjemna przygoda Telimeny z mrówkami.
7.Wieczerza w zamku:
a)nauka Wojskiego o niegrzeczności milczenia przy stole;
b)podział „łupów” z polowania: mięso niedźwiedzie dla klasztoru Ks. Robaka, zaś skóra dla Hrabiego;
c)przypływ urazy i niechęci Hrabiego do Sopliców spowodowany, w jego mniemaniu, litościwym gestem ofiarowania mu skóry zwierzęcia;
d)pojawienie się Gerwazego;
e)kłótnia między Gerwazym i Hrabią a Soplicami i ich gośćmi.
8.Narada Hrabiego ze sługą w sprawie planu zbrojnego odzyskania zamku.

Księga VI Zaścianek
1.Napisanie skargi na zachowanie Hrabiego i Gerwazego przez Sędziego.
2.Wyruszenie Woźnego ze skargą do zamku.
3.Przybycie Ks. Robaka do Soplicowa:
a)rozmowa z Sędzią;
b)wskazanie na konieczność załagodzenia sporu z Hrabią, aby móc współdziałać dla sprawy narodowej;
c)obietnica zaniechania dalszych waśni złożona przez Sędziego, jeżeli Hrabia pierwszy przeprosi;
4.Udanie się Ks. Robaka do zamku i spotkani z Protazym.
5.Wiadomość o wyjeździe Hrabiego do Dobrzyna.
6.Opis zaścianka Dobrzyńskich i jego mieszkańców.
7.Zbiórka szlachty w domu „Maćka nad Maćkami”.

Księga VII Rada
1.Narada nad koniecznością gotowania się do walki o wolność:
a)głos Bartka zwanego Prusakiem;
b)głos Maćka zwanego Chrzcicielem;
c)głos Buchmana;
d)głos Jankiela
2.Pojawienie się Gerwazego i jego przemowa wskazująca na konieczność najazdu na Soplicę.
3.Krytyczny głos Maćka Dobrzyńskiego i wypędzenie zgromadzonych.
4.Przyjazd Hrabiego do zaścianka i niemal powszechna aprobata pomysłu zajazdu (wyjątki stanowili Maciek i Bartek Dobrzyńscy oraz Jankiel).

Księga VIII Zajazd
1.Spokojny wieczór w Soplicowie, spędzany na świeżym powietrzu:
a)astrologiczne teorie Wojskiego;
b)pojawienie się komety i przepowiednie niebezpieczeństwa z nim związanego;
2.Przybycie Ks. Robaka do dworu.
3.Rozmowa Bernardyna z Sędzią, w której ujawnia swoją tożsamość (Jacka Soplicy, brata Sędziego).
4.Wyjazd zakonnika w celu uspokojenia wzburzonej szlachty.
5.Rozmowa Tadeusza z Sędzią – plany szybkiego wyjazdu wyłożone przez młodzieńca.
6.Nocne spotkanie Tadeusza z Telimeną i zerwanie związku.
7.Próba samobójcza Tadeusza powstrzymana najazdem Hrabiego.
8.Zajazd:
a)wzięcie w niewolę mieszkańców dworu;
b)przygotowanie uczty suto zakrapianej alkoholem
c)zakończenie zajazdu zapadnięciem w głęboki sen.

Księga IX Bitwa
1.Obudzenie się wczorajszych triumfatorów w niewoli.
2.Przyjście z pomocą Soplicy przez okoliczną szlachtę i wojsko rosyjskie.
3.Nieudane (przez twarde stanowisko Płuta) próby polubownego załatwienia sprawy podejmowane przez Sędziego.
4.Przybycie Ks. Robaka z przebranym Maćkiem Dobrzyńskim i jednym z Mickiewiczów.
5.Uczta wyprawiona przez Bernardyna, suto zakrapiana alkoholem.
6.Potajemne uwolnienie uczestników zajazdu przez Maćka i Mickiewicza.
7.Spoliczkowanie Płuta przez Tadeusza, dające początek bitwie.
8.Bitwa z Moskalami:
a)rozgromienie znacznej części oddziałów rosyjskich przez szlachtę;
b)walka z oddziałem Rykowa:
rozbicie zwartych szyków oddziału przez Konewkę Dobrzyńskiego;
ucieczka reszty oddziału do ogrodu;
atak Hrabiego na Moskali – Ks. Robak zostaje trafiony kulą przeznaczona dla ostatniego z Horeszków;
pomysł Wojskiego, aby przewrócić na Rosjan starą wieżę do wyrobu serów, i wcielenie owego pomysłu w życie;
c)kapitulacja Rykowa;
9.Zwycięstwo.
10.Niepisana umowa z Rykowem dotycząca przemilczenia ostatnich wydarzeń.
11.Przyznanie się Gerwazego do zabicia Płuta.
12.Uczta kończąca ostatni zajazd na Litwie.

Księga X Emigracja. Jacek
1.Nocna burza nad Soplicowem.
2.Przygotowania do wyjazdu najbardziej aktywnie walczących na emigrację (w tym Tadeusz i Hrabia).
3.Pożegnanie:
a)Tadeusza z Zosią;
b)Hrabiego z Telimeną;
4.Spowiedź Ks. Robaka:
a)ujawnienie swojej tożsamości przez Jacka Soplicę (Ks. Robaka);
b)opowieść o przyczynach waśni rodowych przekazana z perspektywy Jacka;
c)historia losów Jacka po zamordowaniu Stolnika;
5.Wybaczenie krzywd przez Gerwazego i wiadomość o przedśmiertnym przebaczeniu ze strony Stolnika.
6.Wiadomość o wypowiedzeniu wojny Rosji przez Napoleona.
7.Śmierć Jacka Soplicy.

Księga XI Rok 1812
1.Wkroczenie wojsk Napoleona do Rosji.
2.Stacjonowanie wojsk polskich w Soplicowie.
3.Nabożeństwo w dzień Najświętszej Panny Kwietniowej.
4.Publiczna rehabilitacja postaci Jacka Soplicy poczyniona przez Podkomorzego:
a)wskazanie na jego losy po zabójstwie Stolnika;
b)informacja o przyznaniu mu orderu kawalera Legii Honorowej;
5.Powtórne zaręczyny Tadeusza z Zosią.
6.Rozstrzygnięcie sporu o Kusego i Sokoła satysfakcjonujące dla obydwu stron.
7.Rozpoznanie w jednym z gości Hrabiego i serdeczne przywitanie go przez Sędziego.
8.Pojawienie się drugiej pary narzeczonych – Asesora i Tekli Hreczeszanki.

Księga XII Kochajmy się
1.Uczta zaręczynowa we dworze:
a)Wojski kuchmistrzem i marszałkiem dworu;
b)historia serwisu Wojskiego;
c)bogactwo i różnorodność potraw wzbudzające zachwyt gen. Dąbrowskiego;
d)pojawienie się Maćka nad Maćkami;
e)pojawienie się Gerwazego ze Scyzorykiem, który budzi ogólny podziw;
f)podarowanie Scyzoryka gen. Kniaziewiczowi;
g)krytycyzm Maćka w kwestii naiwnej wiary w pomoc Napoleona;
h)pojawienie się ostatniej pary narzeczonych: Rejenta i Telimeny;
i)krytyczna cena stroju i zachowania Rejenta przez Maćka i jego powrót do zaścianka;
j)ostateczne zerwanie więzów między Telimeną a Hrabim;
2.Uczta dla włościan na świeżym powietrzu:
a)przybycie gości z dworu na dziedziniec;
b)decyzja Tadeusza i Zosi o uszlachceniu poddanych
c)koncert Jankiela;
d)polonez prowadzony przez Podkomorzego;
e)biesiadowanie do późna;
3.Komentarz narratora mający na celu podkreślenie autentyczności opowiedzianej historii.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Pan Tadeusz - streszczenie „w pigułce”
2  Artyzm Pana Tadeusza
3  Tło historyczno-polityczne w Panu Tadeuszu