Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Miejscem akcji jest Soplicowo, leżące na Litwie. Miejsce to zostało przez autora celowo wyodrębnione z całej otaczającej go rzeczywistości, tworząc z niego swoistą enklawę polskości i spokoju. Ta osobowość Soplicowa, będącego w ładzie z otaczającą go przyrodą, z historią, czynią z niego też miejsce mityczne i magiczne, krainę szczęśliwości.

Czas akcji – jak napisał w podtytule sam Mickiewicz - są to lata 1811 – 1812. Autor starał się zobrazować polską szlachtę w przededniu kampanii napoleońskiej. Mickiewicz opisał także ostatnie lata I Rzeczpospolitej.


Geneza „Pana Tadeusza”

Badacze twórczości Mickiewicza zgodnie podkreślają, że Pan Tadeusz był niespodziewany rezultatem twórczej muzy poety. Początek lat trzydziestych XIX wieku był czasem niezwykle dla Mickiewicza trudnym. Przygnębienie po upadku powstania listopadowego, żal i po części także wstyd z powodu tego, iż nie wziął on udziału w walkach, a do tego konieczność udania się na emigrację... więcej

Biografia Adama Mickiewicza

Adam Mickiewicz należy do największych twórców literatury polskiej. Jego życie jest przykładem klasycznej biografii romantycznej, typowej dla całego pokolenia. Określały ją m.in. sytuacja panująca w kraju, światopogląd romantyczny oraz echo powstania.

Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 roku w Zaosiu koło Nowogródka. Jego rodzina wywodziła się z drobnej szlachty, ojciec pracował w sądzie w Nowogródku. W tamtych okolicach... więcejWątek działalności księdza Robaka

Mówiąc o działalności Ks. Robaka odnosimy się do czasu drugiej połowy jego biografii. Działalność ta jest bowiem podstawowym czynnikiem mającym pomóc głównemu bohaterowi w oczyszczeniu duszy i rehabilitacji swojej osoby w oczach innych.

W tym celu podejmuje się on zostania emisariuszem na terenie Litwy. Jest to specyficzny rodzaj aktywności politycznej. Emisariusz jest wysłannikiem, który na wyznaczonym terenie ma prowadzić agitację na... więcej

Wątek miłosny w Panu Tadeuszu

Wątek miłosny w Panu Tadeuszu osnuty jest zasadniczo wokół postaci Tadeusza, Telimeny i Zosi. Doraźnie znaczną rolę odgrywa też Hrabia, a w intrygi Telimeny włączeni są również Asesor i Rejent. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w utworze ukazane są dwie historie miłosne: dzieje związku Jacka Soplicy i Ewy Horeszki oraz Tadeusza i Zosi. Historie te niejako się dublują, przy czym jednak dopiero drugiej parze udaje się połączyć... więcejWątek sporu o zamek

O tym, jak niepoślednią rolę odgrywa w rozwoju akcji spór o zamek świadczyć może chociażby poświęcenie tej kwestii całej, i to już drugiej w kolejności, księgi, zatytułowanej nie inaczej, jak właśnie Zamek . Jednak już w Księdze I daje poeta skrótowy opis sporu o budowlę:
O dwa tysiące kroków zamek stał za domem,
Okazały budową, poważny ogromem,
Dziedzictwo starożytnej rodziny Horeszków;
Dziedzic zginął był w czasie...
więcejKomizm sporu Asesora z Rejentem

Postaci te odmalowane są niezwykle barwnie i humorystycznie. Istota komizmu ich permanentnego sporu tkwi przede wszystkich w ciągłym jego trwaniu, a także w powtarzalności motywów. Nie jest to bowiem spór o Kusego i Sokoła, czy o większe zalety Sagalasówki lub Sanguszówki (strzelb Rejenta i Asesora), ale spór w ogóle.

Generalizując, można by uznać, że rywalizują oni ze sobą o honor i tytuł lepszego myśliwego. Jednak żaden z nich tak... więcej

Narrator, język epopei

Narrator epopei jest postacią dość „dwuznaczną”. Najczęściej utożsami się go z samym poetą, traktując tym samym jako narratora wszechwiedzącego. Rzeczywiście, do takich wniosków skłania epilog, w którym mamy zarysowaną sytuację narracyjną. Należy jednak pamiętać, że epilogu nigdy poeta nie wydrukował wraz z całym tekstem. Istotny zaś jest fakt, iż są w utworze również takie momenty, kiedy podmiot mówiący podkreśla swoja... więcejObyczaje i zwyczaje w Panu Tadeuszu

Pielęgnowanie obyczajów, przekazywanych z pokolenia na pokolenie nadawało życiu szlachty i ich codzienności głęboki sens. Wynikało z tradycji, szacunku do dawnych czasów, kiedy wszystko miało swój określony porządek i miejsce, było dowodem narodowej wspólnoty.
Ustalony porządek zajmowania miejsc przy stole lub wspólnego wyjścia
Życie w Soplicowie toczy się według ogólnie przyjętych zasad obyczajowości szlacheckiej.... więcejOpis przyrody w „Panu Tadeuszu”

Przyroda w Panu Tadeuszu stanowi integralną część świata przedstawionego. Mickiewicz już w pierwszych słowach dzieła podkreśla wyjątkowość nadniemeńskiego krajobrazu, który jest dla niego wspomnieniem ojczyzny, przechowywanym w sercu przez wiele lat.
Tymczasem przenoś moję duszę utęsknioną
Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych,
Szeroko nad błękitnym Niemnem rozciągnionych;
Do tych pól malowanych zbożem rozmaitem,
Wyzłacanych...
więcej

Pan Tadeusz - cytaty

Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie;
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

Śród takich pól przed laty, nad brzegiem ruczaju,
Na pagórku niewielkim, we brzozowym gaju,
Stał dwór szlachecki, z drewna, lecz podmurowany;
Świeciły z daleka pobielane ściany, [...].

Właśnie dwukonną bryką wjechał młody panek
I obiegłszy dziedziniec... więcejInwokacja - analiza, interpretacja i funkcja inwokacji Pana Tadeusza

"Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

Rozwiń treść inwokacji

Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie... więcejRola Epilogu w „Panu Tadeuszu”

Epilog stanowi jeden z większych problemów dla badaczy Pana Tadeusza . Dzieje się tak głównie dlatego, iż nie wiadomo jak dokładnie miał wyglądać tekst. Nigdy nie został on wydrukowany za życia autora i mamy jedynie wersję rękopiśmienną, na której nanosił poeta liczne poprawki. Właśnie one wprowadzają zamęt – nie wiadomo bowiem, co należy wykreślić, co dopisać, a co zastąpić innym fragmentem. Trudno nawet o konsekwentne... więcej

Pan Tadeusz z przymrużeniem oka

PAN TADEUSZ
autor: Andrzej Waligórski

INWOKACJA
O czymże dumać na paryskim bruku?
Siędę, napiszę jaką rzecz do druku,
Niedługą wszakże, gdyż szkolne reformy
Nie preferują zbyt rozwlekłej formy.
Oto - na dowód - list najświeższej daty
Z podpisem Pani Minister Oświaty:
" - Panie Mickiewicz, ogromnie mię wzrusza
Epicki patos "Pana Tadeusza",
Nie mam też żadnych uwag co do treści,
Lecz w gabarytach szkolnych się nie mieści,
Bo polska... więcejArtyzm Pana Tadeusza

Artyzm dzieła zwykło się odnosić do jego formy. Pod tym względem Pan Tadeusz jest utworem niezwykle wybitnym. Przede wszystkim wiersz, jakiego użył Mickiewicz na długie lata wyznaczył ideał klasycznego polskiego 13-zgłoskowca, mającego na celu upodobnienie do heksametru homeryckiego. Wewnętrzna granica wersu (średniówka) pojawia się po siódmej sylabie, mamy więc do czynienia z formatem wersu 7+6. Takie metrum zachwiane jest tylko... więcej'Pan Tadeusz”- arcydzieło czy kicz?

Wczesny (współczesny czasowi wydania poematu) odbiór nie był zbyt pochlebny. Geniusz utworu umknął czytającym, być może ze względu na niespodziewane pojawienie się tego typu utworu. Wielkość Pana Tadeusza jako jedyny dostrzegł w pełni Juliusz Słowacki, włączając informacje o nim do swojego poematu dygresyjnego pt. Beniowski . To właśnie Słowacki pierwszy użył w odniesieniu do dzieła Mickiewicza terminu epopeja. Był... więcej

Obraz Soplicowa

Prezentacji Soplicowa i okolic dokonuje poeta zaraz na początku utworu, tuż po inwokacji. W dalszych partiach dopełniając jedynie obrazu. Dokładnie ciężko jest umieścić Soplicowo na mapie. Wiemy, że jest to miejscowość nadniemeńska. Być może nazwę zaczerpnął poeta od znajdującej się na nowogródczyźnie osady Saplice. Nie jest to jednak kwestia istotna dla poematu, chociażby dlatego, że celem Mickiewicza nie było ukazanie konkretnego... więcejTło historyczno-polityczne w Panu Tadeuszu

Akcja poematu przypada na lata 1811-1812. Jest to czas stosunkowo świeżej niewoli narodowej. Jest to jednak przede wszystkim okres kampanii Napoleona i jego przygotowań do wojny z Rosją, która wybuchłą w 1812r. Właśnie mit Cesarza jest najbardziej znamiennym rysem historyczno-politycznego tła poematu. W licznych wspomnieniach i retrospekcjach przywołuje się także ważne dla polskiej historii postaci dawniejsze, tj. Kościuszko, Rejtan, Jasiński.... więcejPan Tadeusz - romantyczna epopeja narodowa

Tradycje gatunkowe eposu sięgają czasów antyku, gdzie najdoskonalszy wzorzec znalazły w twórczości Homera. Ponownie królował ona wyraźnie w klasycyzmie – dlatego też znany był młodemu Mickiewiczowi, wielbicielowi poezji spod znaku „Sofiówki” S. Trembeckiego. Epopeja ma formę niezwykle zrygoryzowanego wewnętrznie poematu, mówiącego o losach niezwykłego bohatera w kontekście losów zbiorowości, na tle ważnych, przełomowych... więcej„Pan Tadeusz” jako wizja kraju lat dziecinnych

Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Święty i czysty, jak pierwsze kochanie

Słowa te, pochodzące z epilogu, można by uczynnić mottem dla całości poematu. To właśnie ojczyzna stanowi nadrzędny temat utworu. Przy czym nie jest ona ukazana realistycznie – zaproponowana przez Mickiewicza wizja Litwy jest idyllą szlachecką. Oznacza to, że swoje wspomnienia oraz relacje gawędziarskie bliskich mu osób, splatał Mickiewicz w niezwykłą... więcejCiekawostki o Panu Tadeuszu

Jedną z bardziej interesujących ciekawostek dotyczących Pana Tadeusza jest fakt istnienia jego XIII księgi autorstwa… Aleksandra Fredry. Księga ta nosi podtytuł Noc poślubna Tadeusza i Zosi i tej właśnie tematyki dotyka. Niestety, poziom artystyczny znacznie odbiega od mickiewiczowskiego wzorca: język pełen wulgaryzmów, brutalne ujęcie tematu i prześmiewcze podejście do intymności tworzą z tego młodzieńczego... więcejPolowanie na niedźwiedzia w Panu Tadeuszu

Moment polowanie na niedźwiedzia jest bardzo istotnym wydarzeniem w fabule epopei Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”.

Bohaterowie dzieła zorganizowali je w sercu puszczy litewskiej, miejscu bogatym w bory, knieje, wilcze doły zarośnięte trawą, małe i głębokie jeziorka pełne wody w kolorze rdzy oraz w drzewa pozbawione kory i liści. To tam żyło mnóstwo dzikich zwierząt: żubry, tury, rysie, dziki, łosie, wilki.
... więcejJak przebiegała bitwa w Panu Tadeuszu?

Bój o dwór w Soplicowie przyczynił się do pogodzenia zwaśnionych rodzin i zjednoczenia szlachty. Poniżej plan i opis bitwy o Soplicowo.
Plan bitwy o Soplicowo w Panu Tadeuszu
1. Moskale okrążają dwór w Soplicowie.
2. Szlachta zostaje zakuta w dyby.
3. Ryków żąda po 1000 rubli za każdego aresztowanego.
4. Do dworu przyjeżdża ks. Robak wraz z przebranymi za chłopów szlachcicami.
5. Ks. Robak wpada na pomysł organizacji przyjęcia... więcejMotywy literackie w „Panu Tadeuszu”

1. motyw arkadii – taką wyidealizowaną krainą szczęśliwości, spokoju i ładu jest Soplicowo. To mały zamknięty świat, który swym mieszkańcom, uprzyjemniającym sobie życie polowaniem, grzybobraniem czy dyskusjami o etykiecie, zdaje się być krainą beztroski. Świat, który przepełniony jest dobrem, harmonią, w której żyją zarówno ludzie, jak i przyroda, w którym to, co złe jest chwilowe i ma swoje szczęśliwe zakończenie. Istotnym... więcejGłówne wątki w „Panu Tadeuszu”

W akcji utworu można wyróżnić kilka wątków, które przewijają się przez całą fabułę dzieła. Ze względu na ich ważność dla konstrukcji dzieła należy je podzielić na wątki główne i poboczne.

WĄTKI GŁÓWNE

1. wątek miłosny – najważniejszy i najbardziej znaczący w dziele, zaznaczający się wyraźnie we wszystkich księgach. Zarzewiem konfliktu między rodami była miłość Jacka Soplicy do Ewy Horeszkówny. Zakończona... więcej„Pan Tadeusz” jako epopeja – zestawienie cech

1. utwór wierszowany - utwór pisany wierszem, trzynastozgłoskowcem, stylizowanym na mowę potoczną, gawędziarską,

2. dzieje legendarnych lub historycznych bohaterów - jako bohater zbiorowy szlachta jest jednocześnie wpisana w historię narodu polskiego jako warstwa społeczna, która przez wiele wieków tworzyła historię Polski,

3. tło wydarzeń przełomowe dla danej społeczności narodowej - tłem wydarzeń są próby wywołania... więcejSynkretyzm gatunkowy i rodzajowy „Pana Tadeusza”. Poetyka dzieła

Pan Tadeusz stanowi swoiste połączenie głównych gatunków literackich: liryki, epiki i dramatu. Charakterystyczne dla liryki wewnętrzne przeżycia, emocje i przekonania jednostki można odnaleźć w inwokacji, epilogu, opisach przyrody i konstrukcji fabuły.

Inwokacja jest przesycona tęsknotą podmiotu lirycznego, chęcią przeniesienia się do kraju dzieciństwa i związanymi z nim wspomnieniami. Mamy tu do czynienia z liryką bezpośrednią,... więcejPan Tadeusz - czas i miejsce akcji

Akcja utworu rozgrywa się na Litwie w szlacheckim majątku Sędziego, zwanym Soplicowem. Według topografii Soplicowo mieściło się kilkadziesiąt kilometrów na południe od powiatowego miasta, Nowogródka. Tak przynajmniej wynika z pierwszych ksiąg dzieła. Z kolei księga XI wskazuje, że Soplicowo mieściło się przy trakcie wiodącym na północny – wschód. Tamtędy właśnie w 1812 roku przeszły oddziały legionów polskich... więcejEpilog Pana Tadeusza - streszczenie i interpretaccja

Epilog to wiersz znajdujący się na końcu Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Został napisany po 1834 roku, a wydany pośmiertnie w 1861 roku. Epilog jest poetyckim podsumowaniem epopei i swoistym rozliczeniem poety z teraźniejszością.

Epilog nigdy nie został wydany za życia poety. Ocalały rękopis zawiera mnóstwo poprawek i skreśleń, stąd nie możemy mieć pewności, co do pełnych intencji autora
Pan Tadeusz Epilog - streszczenie
Epilog... więcejElementy krajobrazu i barwy na podstawie inwokacji z Pana Tadeusza

Kiedy Adam Mickiewicz zaczynał "Pana Tadeusza" słynnymi słowami "Litwo! Ojczyzno moja!", zapraszał nas do świata swojej tęsknoty za ojczyzną. Adam Mickiewicz w inwokacji nie tylko odwołuje się do konkretnych elementów krajobrazu, ale również nasyca je emocjami i poetyckim pięknem. Począwszy od "pagórków leśnych" do "łąk zielonych", aż po majestatyczną "rzekę Niemen", poeta uwydatnia naturę jako źródło narodowej tożsamości i nostalgii.

Ale... więcejJakie elementy autobiograficzne opisuje poeta w inwokacji Pana Tadeusza?

W inwokacji znajdują się liczne odwołania do osobistych doświadczeń Mickiewicza:
- tęsknota za ojczyzną - Litwą,
- dzieciństwo i powrót Mickiewicza do zdrowia po ciężkiej chorobie,
- głęboka religijność poety,
- Nowogródek, jako miejsce dorastania.

Pierwszym z odwołań biograficznych jest wyrażona tęsknota za ojczyzną. Po nieudanym powstaniu listopadowym, podobnie jak wielu jego rówieśników, Mickiewicz był zmuszony do opuszczenia... więcejŚrodki stylistyczne w inwokacji Pana Tadeusza - epitety, metafory, przerzutnie i inne

Mickiewicz wykorzystuje w inwokacji różnorodne środki stylistyczne, które dodają głębi, dramatyzmu i malowniczości:

Apostrofy
"Litwo! Ojczyzno moja!", "Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy /I w Ostrej świecisz Bramie!", "Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!".

Porównania
"Ty jesteś jak zdrowie", "gryka jak śnieg biała", "A wszystko przepasane, jakby wstęgą, miedzą
Zieloną"
Epitety
"bursztynowy... więcejRymy i układ rymów w inwokacji w ,,Panu Tadeuszu". Jak można podzielić wersy 13- głoskowca?

W inwokacji występują rymy: dokładne, żeńskie, parzyste (w układzie aa bb).
"Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy (a)
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy (a)
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem! (b)
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem (b)"


13-zgłoskowiec, mający na celu upodobnienie do heksametru homeryckiego jest podzielony średniówką występującą po 7 sylabie (w formacie wersu 7+6). Rytm ten... więcejJaką funkcje pełniła inwokacja w klasycznej epopei? Określ jej rolę w poemacie Mickiewicza

Inwokacja, czyli z łac. wezwanie, jest jednym z najważniejszych elementów klasycznej epopei. "Iliada", "Odyseja" Homera, czy też "Eneida" Wergiliusza to monumentalne dzieła, które opowiadają o herosach, bogach i ich heroicznych, a czasem tragicznych losach. Funkcje, jakie spełniała

- Wezwanie boskości i uznanie dla niej - inwokacja jest prośbą o natchnienie od bóstwa lub muzy, wyrażając pokorę autora i uznanie, że opowieść jest częścią... więcej