Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
W tym samym roku rozpoczął studia na uniwersytecie lipskim. Były to studia filozofii i literatury. Jednak już po roku przeniósł się do Wrocławia. Jego sytuacja materialna była wciąż trudna. Otrzymywał pomoc od Józefa Kościelskiego, ziemianina i poety mieszkającego niedaleko Inowrocławia, który od najmłodszych lat Kasprowicza interesował się jego osobą. Pomoc ta nie była wystarczająca i ledwo wystarczała na podstawowe utrzymanie.

Jan Kasprowicz ożenił się z kilka lat od siebie starszą Teodozją Szymańską, jednak małżeństwo to zakończyło się rozwodem i popełnieniem przez Teodozję samobójstwa. W życiu zawodowym zaczęło się układać odrobinę lepiej. Nawiązał w tym okresie współpracę z krajowymi czasopismami. W okresie studiów miał miejsce początek jego kontaktów z ruchem socjalistycznym, w szczególności z grupą młodzieżową, tzw. „ikaryjczykami”. Byli to utopijni socjaliści niemieccy. Ich poglądy w tym okresie życia poety były mu bliskie: antyklerykalizm i demokratyzm społeczny. W 1887 roku na ślad grupy „ikaryjczyków” wpadła policja niemiecka. W grupie aresztowanych i oskarżonych osób znalazł się Kasprowicz. Został skazany na pół roku więzienia. Po odbyciu kary jeden z galicyjskich działaczy ludowych i wydawca, Bolesław Wysłouch, zaproponował mu przeniesienie się do Lwowa. Miał tam objąć stanowisko redaktora w „Kurierze Lwowskim”. Poeta przyjął tę propozycję i wyjechał do Lwowa.

W 1888 roku wydana została we Lwowie pierwsza książka Kasprowicza Poezje pod patronatem Teodora Tomasza Jeża. Jego list pełen pochwał i życzeń skierowanych do autora został zamieszczony na początku książki jako przedmowa. Ten debiutancki tom ukazywał poetę jako postać prospołeczną. Dominowała w nim liryka programowa, wiersze retoryczne o akcentach radykalnych i buntowniczych. Młodzieńcza twórczość poety była „echem poromantycznego epigonizmu, przypominała Ujejskiego, Lenartowicza, Asnyka i Konopnicką”.

Poezje były zamknięciem pierwszego okresu twórczości Kasprowicza. Początek lat dziewięćdziesiątych był dla poety wejściem w nowy etap życia zawodowego. Przebywając w środowisku intelektualnym Galicji i Lwowa zmieniało się jego życie artystyczne. W jego utworach z tego okresu zaczęły pojawiać się elementy impresjonizmu i symbolizmu. W okresie przejściowym miedzy tymi dwoma etapami jego twórczości powstały trzy tomiki jego wierszy: „Anima lachrymans”, „Miłość”, „Krzak dzikiej róży”. W pierwszym z tych tomów widoczne były ślady dawnej postawy poety, postawy prospołecznej. W drugim zaczęła się ujawniać tendencja do ukazywania rozdarcia między dobrem a złem, prawdą a kłamstwem, grzechem a niewinnością. Każdy kolejny utwór czy też cały tomik wierszy ukazywał proces zmieniania się samego poety i jego poglądów.

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  Z chałupy - analiza i interpretacja, opracowanie
2  Przemiany w twórczości Jana Kasprowicza
3  Sonet – definicja