Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Doktor Judym – spadkobierca romantyków i pozytywistów - plan wypracowania

Wstęp
1. Scharakteryzuj dwie postawy młodopolskich artystów:
a) odrzucającą społeczne obowiązki i zadania sztuki, jakie wyznaczyli jej romantycy i pozytywiści;
b) kontynuującą ideały estetyczne, zawarte w twórczości Adama Mickiewicza.

2. Kreacja głównego bohatera powieści Stefana Żeromskiego, Tomasza Judyma, jako połączenie modelu bohatera romantycznego i pozytywistycznego.

Rozwinięcie
1. Tomasz Judym jako spadkobierca romantyków:
a)... więcej



Tomasz Judym jako postać tragiczna - plan wypracowania

Wstęp
„Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego jako powieść o losach tytułowego bohatera, człowieka buntującego się przeciwko zastanym normom społecznym, skłóconego ze światem i usiłującego dochować wierności swym ideałom.

Rozwinięcie
1. Krótka informacja o bohaterze – z jakiej klasy wywodzi się, jak wyglądało jego dzieciństwo, dzięki czemu zdobył wykształcenie.

2. Tragizm postaci Judyma:
a) bohater... więcej



Idea a osobiste szczęście – wartości przeciwstawne czy do pogodzenia – postać doktora Judyma w „Ludziach bezdomnych” Stefana Żeromskiego

Wstęp
1. Zdefiniuj pojęcie „idei” i „osobistego szczęścia”.
2. Doktor Judym jako bohater przeżywający wewnętrzny konflikt między wiernością swym ideałom a prywatnym szczęściem.

Rozwinięcie
1. Postawa Tomasza Judyma jako lekarza i społecznika:
a) postrzeganie zawodu lekarza jako misji i poczucia obowiązku wobec klasy społecznej, z której się wywodził;

b) wrażliwość na krzywdę społeczną i nędzę... więcej



Tragizm Syzyfa i tragizm Prometeusza w postaci doktora Judyma. Rozwiń temat odwołując się do treści "Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego - plan wypracowania

Wstęp
1. Tragizm jako kategoria estetyczna, wykorzystywana często w kreacji bohaterów literackich.

2. Doktor Tomasz Judym jako bohater tragiczny, w kreacji którego ujawnia się postawa prometejska, a jego walka z krzywdą społeczną i poprawą warunków życia biedoty ma charakter syzyfowej pracy.

Rozwinięcie
1. Informacje ogólne o bohaterze – pochodzenie, awans społeczny dzięki wykształceniu, poglądy na zawód lekarza, poczucie... więcej



Stanisław Wokulski, Tomasz Judym, Zenon Ziembiewicz – bohaterowie z awansu - plan wypracowania

Wstęp
1. Scharakteryzuj proces kształtowania się dwudziestowiecznego społeczeństwa polskiego, uwzględniając wyłanianie się inteligencji spośród przedstawicieli zdeklasowanej szlachty i niższych warstw społecznych. Awans społeczny jako jeden ze sposobów ujęcia tematu w powieści od czasów po powstaniu styczniowym.

2. Stanisław Wokulski, Tomasz Judym i Zenon Ziembiewicz jako kreacja bohatera z awansu w różnych epokach literackich.

Rozwinięcie... więcej



„Ludzie bezdomni” jako powieść młodopolska - plan wypracowania

Wstęp
1. Powieść młodopolska jako przełamanie poetyki tego gatunku, utrwalonej w pozytywizmie. Wymień najważniejsze cechy powieści młodopolskiej.

2. „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego jako utwór, spełniający założenia powieści młodopolskiej.

Rozwinięcie
1. Sposób prowadzenia narracji – współistnienie dwóch narratorów: autorskiego, postrzegającego i oceniającego świat zewnętrzny z perspektywy głównego... więcej



Judym jako nonkonformista i społecznik - plan wypracowania

Wstęp
1. Zdefiniuj pojęcia „nonkonformista” i „społecznik”.
2. Doktor Judym jako człowiek, pragnący działać dla dobra ogółu i buntujący się wobec anachronicznego porządku społecznego, ludzkiej krzywdzie i społecznej niesprawiedliwości.

Rozwinięcie

1. Judym jako idealista i marzyciel:

a) zawód lekarza postrzega jako swoistą misję, umożliwiającą walkę z nędzą najniższych warstw społecznych.... więcej



Bezdomność w „Ludziach bezdomnych” Stefana Żeromskiego - plan wypracowania

Wstęp
1. Zdefiniuj pojęcie „bezdomności”.
2. „Ludzie bezdomni” jako powieść ukazująca różne oblicza bezdomności w znaczeniu dosłownym i metaforycznym.

Rozwinięcie

1. Bezdomność w znaczeniu dosłownym, wynikająca z braku prawdziwego domu, dającego poczucie szczęścia rodzinnego i bezpieczeństwa:

a) bezdomność warszawskiej biedoty, chłopów w Cisach i śląskich robotników, wynikająca z warunków,... więcej



Lekarz – zawód czy posłannictwo? Odwołując się do kreacji Doktora Judyma w powieści, oceń, w jakim stopniu udało mu się zachować wierność swoim ideałom - plan wypracowania

Wstęp
1. Lekarz – zawód będący powołaniem, wiążący się z niesieniem pomocy ludziom.
2. Główny bohater „Ludzi bezdomnych” jest lekarzem, mającym poczucie misji i obowiązku wobec ludzi biednych.

Rozwinięcie
1. Dwie postawy lekarzy wobec swego zawodu:

a) postawa lekarzy z warszawskiej elity – służba ludziom bogatym, których stać na leczenie, brak zrozumienia dla najuboższych, sporadyczna działalność... więcej



Na podstawie znajomości powieści Stefana Żeromskiego „Ludzie bezdomni” ukaż dramatyzm decyzji Tomasza Judyma oraz motywy jego wyboru - plan wypracowania

Wstęp
„Ludzie bezdomni” jako powieść o losach bohatera, który musiał dokonać tragicznego wyboru między poczuciem obowiązku a własnym szczęściem.

Rozwinięcie

1. Doktor Judym jako idealista, buntujący się przeciwko krzywdzie społecznej:

a) postawa bohatera wobec oporu warszawskich lekarzy – postanawia samodzielnie prowadzić praktykę lekarską, nie szukając wsparcia u znanych w mieście lekarzy, którzy mogliby... więcej