Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki

Doktor Judym – spadkobierca romantyków i pozytywistów - plan wypracowania

Wstęp
1. Scharakteryzuj dwie postawy młodopolskich artystów:
a) odrzucającą społeczne obowiązki i zadania sztuki, jakie wyznaczyli jej romantycy i pozytywiści;
b) kontynuującą ideały estetyczne, zawarte w twórczości Adama Mickiewicza.

2. Kreacja głównego bohatera powieści Stefana Żeromskiego, Tomasza Judyma, jako połączenie modelu bohatera romantycznego i pozytywistycznego.

Rozwinięcie
1. Tomasz Judym jako spadkobierca romantyków:
a)... więcejTomasz Judym jako postać tragiczna - plan wypracowania

Wstęp
„Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego jako powieść o losach tytułowego bohatera, człowieka buntującego się przeciwko zastanym normom społecznym, skłóconego ze światem i usiłującego dochować wierności swym ideałom.

Rozwinięcie
1. Krótka informacja o bohaterze – z jakiej klasy wywodzi się, jak wyglądało jego dzieciństwo, dzięki czemu zdobył wykształcenie.

2. Tragizm postaci Judyma:
a) bohater... więcejIdea a osobiste szczęście – wartości przeciwstawne czy do pogodzenia – postać doktora Judyma w „Ludziach bezdomnych” Stefana Żeromskiego

Wstęp
1. Zdefiniuj pojęcie „idei” i „osobistego szczęścia”.
2. Doktor Judym jako bohater przeżywający wewnętrzny konflikt między wiernością swym ideałom a prywatnym szczęściem.

Rozwinięcie
1. Postawa Tomasza Judyma jako lekarza i społecznika:
a) postrzeganie zawodu lekarza jako misji i poczucia obowiązku wobec klasy społecznej, z której się wywodził;

b) wrażliwość na krzywdę społeczną i nędzę... więcejJudym jako nonkonformista i społecznik - plan wypracowania

Wstęp
1. Zdefiniuj pojęcia „nonkonformista” i „społecznik”.
2. Doktor Judym jako człowiek, pragnący działać dla dobra ogółu i buntujący się wobec anachronicznego porządku społecznego, ludzkiej krzywdzie i społecznej niesprawiedliwości.

Rozwinięcie

1. Judym jako idealista i marzyciel:

a) zawód lekarza postrzega jako swoistą misję, umożliwiającą walkę z nędzą najniższych warstw społecznych.... więcejBezdomność w „Ludziach bezdomnych” Stefana Żeromskiego - plan wypracowania

Wstęp
1. Zdefiniuj pojęcie „bezdomności”.
2. „Ludzie bezdomni” jako powieść ukazująca różne oblicza bezdomności w znaczeniu dosłownym i metaforycznym.

Rozwinięcie

1. Bezdomność w znaczeniu dosłownym, wynikająca z braku prawdziwego domu, dającego poczucie szczęścia rodzinnego i bezpieczeństwa:

a) bezdomność warszawskiej biedoty, chłopów w Cisach i śląskich robotników, wynikająca z warunków,... więcejLekarz – zawód czy posłannictwo? Odwołując się do kreacji Doktora Judyma w powieści, oceń, w jakim stopniu udało mu się zachować wierność swoim ideałom - plan wypracowania

Wstęp
1. Lekarz – zawód będący powołaniem, wiążący się z niesieniem pomocy ludziom.
2. Główny bohater „Ludzi bezdomnych” jest lekarzem, mającym poczucie misji i obowiązku wobec ludzi biednych.

Rozwinięcie
1. Dwie postawy lekarzy wobec swego zawodu:

a) postawa lekarzy z warszawskiej elity – służba ludziom bogatym, których stać na leczenie, brak zrozumienia dla najuboższych, sporadyczna działalność... więcej