Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Jak napisać dobre wypracowanie? To pytanie zadają uczniowie, kiedy zasiadają do pisania prac domowych, prac zaliczeniowych i innych. Każdy zastanawia się, jaka forma wypowiedzi byłaby najlepsza, w jaki sposób w pełni oddać problematykę zadania, jak powiązać myśli, aby tworzyły spójną i logiczną całość.

Poniższy poradnik: „Jak napisać…” jest zbiorem zasad i wskazówek, pomocnych przy tworzeniu poprawnych wypowiedzi pisemnych. Formy wypowiedzi pisemnej rządzą się pewnymi żelaznymi regułami, których opanowanie może ułatwić uczniowi napisanie pracy ciekawej, zgodnej z tematem i dobrze ocenionej przez nauczyciela.


Na co zwrócić szczególną uwagę podczas pisania pracy?


O walorach twojej pracy pisemnej decyduje kilka czynników:

1. Właściwe zrozumienie tematu i dobór lektur

Pracę zawsze zaczynaj od przeanalizowania tematu, na który zamierzasz lub musisz pisać. Zastanów się, z jaką problematyką jest związany, dobierz odpowiednie do niej lektury i motywy. Zdecyduj się na te lektury, które przeczytałeś i możesz wykazać się ich znajomością, ponieważ nie mając pełnej wiedzy o danym dziele, możesz popełnić poważne błędy merytoryczne.

2. Trzymaj się zasad kompozycyjnych pracy pisemnej
Staraj się, aby twoja praca była przejrzysta, zgodna z zasadami kompozycyjnymi formy wypowiedzi pisemnej, na jaką się zdecydowałeś. Wyraźnie wyodrębnij wstęp pracy, rozwinięcie i zakończenie, a każdą nową myśl w rozwinięciu zaczynaj od nowego akapitu.

3. Pisz na temat
Skoncentruj się przede wszystkim na zagadnieniach, związanych z tematem pracy. Jeśli temat tego nie wymaga, nie obciążaj jej zbędnymi informacjami, przepisanymi z książek, dotyczącymi epoki, autora, okoliczności powstania dzieła.

4. Bądź oryginalny, twórczy i nie powielaj schematów
Staraj się poprowadzić temat tak, aby w dużej mierze opierał się na twoich przemyśleniach, wnioskach, osądach.

5. Pamiętaj, że dobra praca pisemna zaczyna się ciekawie i kończy się własnymi przemyśleniami i wnioskami
Zwróć uwagę na wstęp i zakończenie. Wstęp powinien zachęcać do dalszego przeczytania pracy, wprowadzać w jej temat, stanowić zalążek dalszych rozważań. Nie rób z niego streszczenia dzieła czy też życiorysu autora. W zakończeniu podsumuj swoje dociekania, wyciągnij wnioski, ustosunkuj się do tematu.

6. Wykorzystuj cytaty
Cytaty są doskonałym uzupełnieniem pracy, wzbogacają jej treść, są pomocne przy argumentacji. Pamiętaj jednak, że musisz odpowiednio dobierać cytaty, aby były zgodne z tym, co chcesz przekazać i aby potwierdzały twoje argumenty.

7. Zwróć uwagę na spójność i płynność pracy pisemnej
Pamiętaj, aby poszczególne części pracy pisemnej tworzyły logiczną i spójną całość. Osoba, która będzie czytała twoją pracę musi odnieść wrażenie ciągłości twego wywodu. Brak płynnych powiązań między kolejnymi akapitami sprawia, że praca staje się trudna w odbiorze i ma charakter przypadkowo połączonych elementów.

8. Zwróć uwagę na stylistykę pracy pisemnej
Pisz językiem zrozumiałym, barwnym, wykorzystując różne środki stylistyczne. Posługuj się poprawną polszczyzną. Przed oddaniem pracy nauczycielowi sprawdź, czy w pracy nie występuję błędy ortograficzne i interpunkcyjne. Zwróć uwagę na słownictwo, zastąp powtórzenia wyrazami bliskoznacznymi, sprawdź, czy zdania są poprawnie zbudowane.

9. Zadbaj o estetykę pracy pisemnej
Praca jest twoją wizytówką. Postaraj się, aby była czytelna, bez skreśleń i poprawek.

Mapa serwisu: