Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Ocalić życie to jeszcze nie wszystko – omów przykłady postaw heroicznych w Innym świecie - plan wypracowania

Wstęp
1. „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jako powieść, ukazująca życie człowieka w ekstremalnych warunkach obozu pracy, w których nadrzędnym celem stało się przetrwanie.

2. Życie w trudnych warunkach degenerowało osobowość człowieka. Gustaw Herling-Grudziński uważał, że w tych nieludzkich warunkach postawą heroiczną wykazywali się ci, którzy starali się zachować człowieczeństwo i poczucie własnej... więcej

Tu otwierał się inny, odrębny świat... Wyjaśnij sens motta Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - plan wypracowania

„Tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego niepodobny: tu panowały inne odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy: tu trwał za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie nawykli”.

Wstęp
Motto utworu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, zaczerpnięte z „Zapisków z martwego domu” Fiodora Dostojewskiego, w pełni oddaje warunki życia więźniów sowieckich obozów pracy przymusowej. Autor opisał świat,... więcejPaństwo totalitarne na przykładzie „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Wstęp
1. Wyjaśnij pojęcie totalitaryzmu.
2. „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jako wnikliwy obraz życia i rzeczywistości w sowieckich obozach pracy. Obozy pracy funkcjonowały na zasadach, charakterystycznych dla państwa totalitarnego.


Rozwinięcie
1. Życie więźniów jest nieustannie kontrolowane przez rozbudowany system biurokracji. Więzień zostaje sprowadzony do roli jednostki taniej siły roboczej, zmuszonej... więcej

Nieludzki świat radzieckich obozów pracy na przykładzie „Innego świata” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - plan wypracowania

Wstęp
„Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jako dokumentalny zapis przeżyć pisarza z okresu pobytu w radzieckim obozie pracy przymusowej w Jercewie. Autor przedstawił łagrową rzeczywistość, odsłaniając prawdę o nieludzkich warunkach, w jakich żyli więźniowie i prawach, jakie determinowały ich życie.

Rozwinięcie
1. Obraz radzieckiego obozu pracy:

a) Obóz pracy w Jercewie ukazany jako potężne, doskonale... więcej„Inny świat” – hołd złożony człowiekowi i dokument degradacji człowieka

Wstęp
„Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jako świadectwo i dokument życia ludzi w ekstremalnych warunkach sowieckich obozów pracy i zniewolenia człowieka przez machinę systemu totalitarnego. Obraz degradacji człowieka, stopniowo zatracającego poczucie moralności i zarazem hołd, złożony tym, którzy wbrew sytuacji zdołali zachować resztki człowieczeństwa, broniąc się przed całkowitym upadkiem i zezwierzęceniem.

Rozwinięcie... więcejInny świat jako utwór o sile i słabości człowieka - plan wypracowania

Wstęp
1. Jak rozumiesz pojęcia „siły” i „słabości” człowieka? W jaki sposób determinują one życie człowieka?

2. „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jako zbiór opowieści o różnych postawach człowieka wobec obozowej rzeczywistości, która niszczyła go psychicznie, wykorzystując jego słabości iw której musiał on odnaleźć w sobie siłę, aby przeżyć i zachować swoje człowieczeństwo.

Rozwinięcie
1.... więcej

Relacje międzyludzkie i zagadnienia moralne w „Innym świecie” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego - plan wypracowania

Wstęp
1. Wyjaśnij, w jaki sposób rozumiesz pojęcia „relacje międzyludzkie” i „moralność”. Jaką rolę odgrywają one w życiu człowieka?

2. „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jako obraz relacji międzyludzkich w warunkach ekstremalnych oraz utwór, poruszający kwestie moralne w świecie, w którym człowiek starał się przeżyć za wszelką cenę. Autor ukazuje dwa oblicza obozowego życia: rozpad... więcej