Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
1. Biblia to obok jedno z dwóch najdawniejszych źródeł kultury. Pismo święte to zbiór Ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Jest księgą mądrości, ponieważ jest źródłem kultury moralnej, prezentuje wzorce postępowania, mówi, co dobre lub złe. Korzyści z niej może czerpać chrześcijanin, jak i wyznawca innych religii lub ateista. Biblia to sacrum, czyli księga święta dla chrześcijan. Zawiera wiele uniwersalnych i ponadczasowych myśli, jest punktem odwołań i nawiązań twórców kultury w późniejszych epokach.

2. Pochodzenie. Stary Testament powstawał od XIII w. pnę do I w. pnę a Nowy Testament od narodzenia Chrystusa do I w. n.e. Biblia została napisana w języku hebrajskim i aramejskim (Stary Testament i greckim (Nowy Testament). Nazwa Biblia oznacza dosłownie Księgi, pochodzi od greckiego słowa biblios - łodyga papirusu.

3. Podział Biblii. Biblię dzieli się przede wszystkim na Stary Testament i Nowy Testament.

Stary Testament składa się z 46 ksiąg (od powstania świata do narodzenia Chrystusa), które możemy podzielić na 3 części:
 • Prawo - Tora, inaczej Pięcioksiąg Mojżeszowy, zawiera dzieje ludzkości od stworzenia świata, dzieje patriarchów od Noego do Mojżesza, wyjście z Egiptu do Ziemi Obiecanej, historię Izraelitów aż do śmierci Mojżesza.

 • Księgi Prorocze (Prorocy) - zawiera dzieje państwa izraelskiego od śmierci Mojżesza aż do upadku

 • Pisma - składa się z utworów poetyckich (księga psalmów - Pieśń nad pieśniami), dzieł filozoficznych i ksiąg historycznych


 • Nowy Testament składa się z 27 ksiąg (od narodzin Chrystusa po apokalipsę św. Jana). Obejmują:
 • księgi historyczne (4 ewangelie i dzieje apostolskie)

 • księgi dydaktyczne (listy św. Pawła)

 • księga prorocka (objawienie św. Jana)


 • 4. Znaczenie. Biblia jest jednym z ważniejszych źródeł kultury europejskiej zarówno w sferze religijno-moralnej, jak i sferze twórczości, jest natchnieniem wielu myślicieli, artystów i pisarzy.
 • zawiera kodeks moralny, wyznacza dobro i zło, przedstawia wzorce i antywzorce postępowania. Jest próbą odpowiedzi na pytania nurtujące ludzkość, porządkuje sprawy życia i śmierci, cierpienia i szczęścia, definiuje człowieka. Stanowi skarbiec wzorów osobowych i postaw, fabuł, anegdot, wątków i motywów, symboliki,
  frazeologii i stylistyki.

 • prezentuje ludzi, ich obyczaje i poglądy z wielu epok

 • jest źródłem środków wyrazu, które funkcjonują w naszej mowie, wchodzą do języka potocznego, np.: Sodoma i Gomora, hiobowe wieści, owoc zakazany, salomonowa mądrość

 • dla chrześcijan jest księgą świętą, należącą do autorytetów i skarbów wyznawanej religii

 • odegrała szczególnie ważną rolę w rozwoju piśmiennictwa staropolskiego (liczne przekłady: Biblia królowej Zofii, Biblia Jakuba Wujka)


 • Biblia jest dziełem uniwersalnym i ponadczasowym a jej znajomość jest konieczna do zrozumienia wielu współczesnych dzieł literatury  Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


    Dowiedz się więcej
  1  Księga Hioba - streszczenie szczegółowe
  2  Gatunki biblijne
  3  Podział ksiąg biblijnych