Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Jabłko Adama - pochodzenie, znaczenie, przykłady

Współczesne znaczenie: Obecnie frazeologizm odnosi się do medycyny i oznacza widoczne na szyi uwydatnienie chrząstki krtani.
Pochodzenie Według Księgi Rodzaju pierwszymi ludźmi stworzonymi przez Boga byli Adam i Ewa. Mieli oni zamieszkiwać rajski Eden. Ich zadaniem było rozmnażanie się i zaludnienie całej planety. To szczęśliwe życie zostało jednak zakłócone przez węża, który w Biblii symbolizuje szatana i grzech. Jego... więcej

Salomonowy wyrok - znaczenie, pochodzenie, przykłady

Współczesne znaczenie: Mądra, sprawiedliwa decyzja, która kończy spór bez szkód dla stron konfliktu.
Pochodzenie Salomon był izraelskim królem, znanym ze swojej mądrości w wydawaniu wyroków. Biblia opisuje go w taki sposób: „Bóg dał Salomonowi mądrość i rozsądek nadzwyczajny oraz rozum nieogarniony jak piasek na brzegu morza. Toteż mądrość Salomona przewyższała mądrość wszystkich ludzi Wschodu i mądrość Egipcjan”.... więcejKainowe znamię - znaczcenie, pochodzenie, przykłady

Współczesne znaczenie: Piętno zbrodniarza.
Pochodzenie
Kain i Abel byli synami Adama i Ewy – pierwszych ludzi, stworzonych przez Boga. Kain był rolnikiem, a Abel pasterzem. To doprowadziło do ich sporu. Obaj bowiem złożyli swojemu Bogu ofiarę – pierwszy podarował dary ziemi, drugi zaś najlepsze zwierzęta ze swojego stada. Bóg zaakceptował ofiarę Abla, odrzucając jednocześnie dar Kaina. To bardzo go zasmuciło. Jego ogromny... więcej

Żona Lota (zamienić się w słup soli) - znaczenie, pochodzenie, przykłady

Współczesne znaczenie: Z żoną Lota wiąże się powiedzenie „zamienić się w słup soli”. Oznacza to zamarcie w bezruchu – z wrażenia lub przerażenia.
Pochodzenie Aby dowiedzieć się, kim była żona Lota, należy najpierw poznać opowieść o Sodomie i Gomorze. Były to dwa miasta leżące w dolinie Siddim, które słynęły z rozwiązłego życia mieszkańców i licznych grzechów popełnianych przez nich na co dzień. W wyniku... więcejSodoma i Gomora - znaczenie, pochodzenie, przykłady

Współczesne znaczenie: Miejsca niemoralne, w których popełniane są grzechy.
Pochodzenie
Sodoma i Gomora były dwoma miastami nad Morzem Martwym. Ich losy wyglądały dość burzliwie. Najpierw tereny te zostały opanowane przez Asyryjczyków, by dopiero po 12 latach i buncie mieszkańców oraz wsparciu Abrahama odzyskać niepodległość. Później rozkwitły, co jednak nie uchroniło ich przed zniszczeniem.

Mieszkańcy Sodomy i Gomory... więcejWieża Babel - znaczenie, pochodzenie, przykłady

Współczesne znaczenie: Bałagan, zamęt.
Pochodzenie
Potomkowie Noego postanowili wybudować ogromną wieżę, która sięgnie do nieba. Wznosili ją zjednoczeni i doskonale współpracujący ze sobą mieszkańcy krainy Szinear. Budowniczowie pragnęli wieży tak wysokiej, by zyskać widoczny z każdego miejsca punkt, dzięki któremu nie rozeszliby się po całym świecie. Prace przebiegały bardzo sprawnie, co nie spodobało się Bogu.

Stwórca... więcej

Manna z nieba - znaczenie, pochodzenie, przykłady

Współczesne znaczenie: Dar od Boga lub coś dobrego, co przyszło zupełnie niespodziewanie.
Pochodzenie
Odnosi się do jednej z najsłynniejszych biblijnych opowieści, mówiącej o wyzwoleniu narodu izraelskiego z rąk Egipcjan przez Mojżesza. Po wyprowadzeniu swoich rodaków z Egiptu ich przywódca napotkał liczne problemy. Jednym z najtrudniejszych był głód, który dręczył Izraelitów podczas wędrówki przez Synaj do Palestyny.... więcejMiska soczewicy - znaczenie, pochodzenie, przykłady

Współczesne znaczenie: Sprzedać coś za miskę soczewicy oznacza oddać coś drogiego lub bezcennego za rzecz o małej wartości.
Pochodzenie
Opowieść o misce soczewicy dotyczy dwóch braci – Ezawa i Jakuba, którzy byli dziećmi Izaaka i Rebeki. Pierwszy (i starszy) został myśliwym i był ulubieńcem Izaaka, drugi zaś wolał towarzystwo matki, która troszczyła się o niego bardziej niż o Ezawa. Pewnego razu Ezaw wrócił z pola... więcejTrąba jerychońska - znaczenie, pochodzenie, przykłady

Współczesne znaczenie: Głośny, bardzo donośny dźwięk albo określenie osoby, która działa nieporadnie i popełnia głupie błędy.
Pochodzenie
Nawiązuje do pewnego wydarzenia znanego z wielkiej wędrówki Izraelitów, którzy po wyzwoleniu z niewoli egipskiej podążali do swojego celu – Palestyny. Trąba jerychońska pojawia się na samym końcu tej historii. Wtedy to Izraelici, pod wodzą Jozuego, który zastąpił zmarłego... więcej

Łono Abrahama - znaczenie, pochodzenie, przykłady

Współczesne znaczenie: śmierć lub miejsce wiecznego, szczęśliwego odpoczynku i oczekiwania na sąd Boży.
Pochodzenie
Aby dowiedzieć się, co oznacza ten zwrot, należy poznać jedną z najpopularniejszych biblijnych przypowieści – o bogaczu i Łazarzu. Ten pierwszy „ubierał się w purpurę i bisior i każdego dnia wystawnie ucztował”. Nie zauważał biednego, konającego z głodu Łazarza, który wysiadywał pod jego drzwiami.... więcejPlagi egipskie - znaczenie, pochodzenie, przykłady

Współczesne znaczenie: nieszczęścia, jakie spadają na ludzi, często określane również karą Bożą.
Pochodzenie: Ten związek frazeologiczny odnosi się do wielkiej kary, jaką zesłał na Egipt Bóg, który pragnął, by faraon uwolnił Izraelitów. Zanim jednak to się stało, Stwórca wysłał do władcy Mojżesza. Miał on poprosić o zgodę na opuszczenie Egiptu dla swojego ludu. Niestety faraon odmówił. W związku z tym rozzłoszczony... więcejWdowi grosz - pochodzenie, znaczenie, przykłady

Współczesne znaczenie: Datek, nawet niewielki, który został przekazany z dobroci serca i kosztem wielu wyrzeczeń.
Pochodzenie: określenie nawiązuje do jednej z najbardziej pouczających dla chrześcijan przypowieści. Jezus, siedząc przed skarbnicą świątynną, obserwował, jak wierni ofiarowują różne kwoty pieniędzy. Byli wśród nich bogaci, którzy wrzucali do skarbnicy bardzo duże sumy, ale znalazła się też uboga wdowa.... więcej

Syn marnotrawny - znaczenie, pochodzenie, przykłady

Współczesne znaczenie: Skruszony grzesznik, który ponownie uwierzył w Boga, lub osoba, która zbłądziła, jednak zrozumiała swoją pomyłkę.
Pochodzenie: Przypowieść o synu marnotrawnym jest jedną z najbardziej znanych historii, które Jezus opowiedział swoim uczniom. Mówi o ojcu i dwóch synach. Jeden z nich poprosił o część należnego mu majątku, po czym opuścił rodzinny dom. Przez jakiś czas żył w dobrobycie. Jego rozrzutność... więcejAlfa i omega - znaczenie, pochodzenie, przykłady

Współczesne znaczenie: Osoba, która zna się na wszystkim.
Pochodzenie: Alfa i omega to pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego. Pojawiają się one często w sztuce i literaturze. Mają bardzo bogatą i różnorodną symbolikę.

W Biblii Alfą i Omegą nazywany jest sam Bóg – określenie to pojawia się w Apokalipsie św. Jana i oznacza „Początek i Koniec” albo „Pierwszy i Ostatni”, oczywiście w kontekście Stwórcy.... więcejJudaszowe srebrniki - pochodzenie, znaczenie, przykłady

Współczesne znaczenie: symbol zapłaty za zdradę.
Pochodzenie: Judasz Iskariota był jednym z 12 apostołów Jezusa z Nazaretu. Jego imię pojawiło się w ewangeliach 24 razy. Mimo to wiemy o nim bardzo niewiele. Dla chrześcijan najistotniejsze jest jednak to, jak wielkiej zdrady dopuścił się wobec swojego nauczyciela, chociaż cieszył się jego dużym zaufaniem. Według Mateusza wydał on Chrystusa w ręce Sanhedrynu (żydowskiej instytucji... więcej

Głos wołającego na puszczy - pochodzenie, znaczenie, przykłady

Współczesne znaczenie: bezskuteczne rady.
Pochodzenie: Odnosi się do Jana Chrzciciela – biblijnej postaci, która była uważana za ostatniego proroka przed nadejściem Chrystusa. Żył on jak pustelnik na Pustyni Judzkiej. Większość czasu poświęcał na zachęcanie ludzi do nawrócenia oraz oczekiwania na przyjście Mesjasza. Jan Chrzciciel znany jest z udzielania chrztu w rzece Jordan. To właśnie jemu przypisuje się ochrzczenie Jezusa.

Skąd... więcej