Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl

Jak napisać dobre opowiadanie?

Czym jest opowiadanie?
Opowiadanie to krótki utwór prozaiczny, o prostej, najczęściej jednowątkowej fabule, charakteryzujący się swobodą kompozycyjną, epizodycznością fabuły, obecnością dygresji, partii opisowych i refleksyjnych, eksponowaniem osoby narratora i okoliczności towarzyszących narracji. Jest to podstawowa forma wypowiedzi narracyjnej, przedstawiająca narastanie w czasie toku zdarzeń i wyznaczająca dynamiczny aspekt... więcej

Jak napisać dobry opis?

Opis to jeden z dwu podstawowych obok opowiadania elementów narracji, w liryce zaś jeden z komponentów monologu lirycznego. Opis przedstawia pozazdarzeniowe składniki świata przedstawionego: tło, na którym przebiegają wydarzenia, wygląd postaci. Jest w zasadzie ujęciem pozaczasowym, ukazuje składniki i właściwości danego przedmiotu w ich statyczności i w usytuowaniu przestrzennym.

Opis jest formą wypowiedzi, która ma na celu dostarczenie... więcejJak napisać dobrą recenzję?

Recenzja to omówienie dzieła literackiego, spektaklu teatralnego, koncertu, wystawy, pracy naukowej, itp., opublikowane w prasie lub za pomocą innych środków masowego przekazu. Recenzja przybiera różne formy: od suchej informacji o danym wydarzeniu kulturalnym do swobodnego felietonu.

Ze względu na formę i sposób wypowiedzi można wyróżnić:
1. recenzję informacyjną – w swej formie zbliżona jest do sprawozdania, opisu, opowiadania,... więcej

Jak napisać dobry reportaż?

Reportaż to gatunek dziennikarsko-literacki obejmujący utwory będące sprawozdaniami z wydarzeń, których autor był bezpośrednim świadkiem lub uczestnikiem. O charakterze reportażu decyduje stosunek elementów informacyjnych oraz autorskiej interpretacji i oceny.

Tematyka reportażu może być różnorodna. Może on poruszać kwestie społeczno-obyczajowe, naukowe, kryminalne, sądowe, historyczne. Może być relacją z podróży, wydarzenia sportowego,... więcejJak napisać dobrą rozprawkę?

Rozprawka jest pisemną formą wypowiedzi, mającą charakter rozważań na ściśle określony temat. Jest najdoskonalszą i zarazem najtrudniejszą formą wypowiedzi, ponieważ wymaga od ucznia udowodnienia jakiegoś zagadnienia, problemu czy też zagadnienia. Uczeń musi wykazać się właściwym zrozumieniem tematu oraz logicznym myśleniem, dobierając argumenty tak, aby w pełni uzasadnić postawioną tezę, przekonać do niej i wyjaśnić, rozwiewając... więcejJak napisać dobrą charakterystykę?

Charakterystyka to ogół zabiegów mających na celu prezentację, analizę i interpretację postaci literackiej w utworze. Obejmuje sposób przedstawienia zarówno wyglądu i zachowań postaci, jej psychiki, postawy moralnej i światopoglądowej, jak też relacji między jej życiem wewnętrznym i właściwościami charakteru a cechami wyglądu i zachowaniami.

Wyróżniamy następujące rodzaje charakterystyk:
1. charakterystykę porównawczą –... więcej

Jak napisać dobre wypracowanie?

Wypracowanie jest formą wypowiedzi pisemnej trudną do jednoznacznego zdefiniowania. Jest to zadanie otwarte, wymagające od ucznia umiejętności odpowiedniego ujęcia tematu, wykazania się kreatywnością, wyobraźnią, oryginalnością, samodzielnymi sądami i trafnością spostrzeżeń, nasuwających się w trakcie analizowania tematu.

Wyznaczniki wypracowania
- Wypracowanie powinno być spójne, tworząc logiczną całość.
- Dobór zagadnień... więcej