Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Opis to jeden z dwu podstawowych obok opowiadania elementów narracji, w liryce zaś jeden z komponentów monologu lirycznego. Opis przedstawia pozazdarzeniowe składniki świata przedstawionego: tło, na którym przebiegają wydarzenia, wygląd postaci. Jest w zasadzie ujęciem pozaczasowym, ukazuje składniki i właściwości danego przedmiotu w ich statyczności i w usytuowaniu przestrzennym.

Opis jest formą wypowiedzi, która ma na celu dostarczenie jak największej ilości informacji o przedmiocie opisu, którym może być: jakiś przedmiot, wnętrze, budynek, krajobraz bądź jego element, człowiek, zwierzę, sytuacja, jakieś przeżycie. Opis może być samodzielną wypowiedzią albo elementem bardziej rozbudowanej wypowiedzi: opowiadania, charakterystyki, sprawozdania.

Wyznaczniki opisu


Opis ma charakter statyczny, a w rozbudowanych formach literackich (opowiadanie, powieść) jest elementem spowalniającym akcję utworu.

Opis przybliża przedmiot, jego składniki, właściwości, usytuowanie w danej przestrzeni oraz niezmienność w czasie.

Podstawowym celem opisu jest pobudzenie wyobraźni czytelnika i ułatwienie mu wykreowania w wyobraźni świata przedstawionego. Dzięki opisowi odbiorca zyskuje wiedzę o elementach świata przedstawionego.

Opis powinien przybliżać przedmiot opisu od ogółu do szczegółu:
1. powinien zawierać nazwę własną lub ogólną opisywanego obiektu;
2. powinien uwzględniać elementy, z których dany obiekt jest zbudowany;
3. powinien określać związki przestrzenne pomiędzy elementami składowymi obiektu;
4. powinien określać podobieństwa i różnice pomiędzy elementami składowymi obiektu;
5. powinien zawierać ocenę elementów składowych obiektu;
6. powinien zawierać cechy charakterystyczne obiektu;
7. powinien zawierać ocenę cech obiektu;
8. opis powinien być plastyczny, wyczerpujący i powinien wykorzystywać różne środki stylistyczne: epitety, porównania.

Jak napisać dobry opis?


1. Przed przystąpieniem do opisu dokonaj wnikliwej obserwacji obiektu, który będzie przedmiotem opisu. Zwróć uwagę na szczegóły, zapisz epitety, które najlepiej i najpełniej oddają jego charakter, cechy. Wypisz wszystkie wyrazy bliskoznaczne, które pozwolą ci uniknąć powtórzeń.

2. We wstępie przedstaw przedmiot opisu, umiejscawiając go w danej przestrzeni. Nie zaczynaj opisu od utartego schematu, np. Dom Baby Jagi zbudowany jest z białych desek i ma słomiany dach. Wykaż się kreatywnością i inwencją twórczą, np. Na skraju lasu, w cieniu rozłożystego dębu, stoi dom Baby Jagi. Zanim przystąpisz do szczegółowego opisu, przybliż również nazwę przedmiotu opisu.

3. W rozwinięciu skup się na cechach przedmiotu. Najpierw przedstaw jego ogólny wygląd, potem szczegóły każdego elementu. Rozbuduj opis, używając epitetów, porównań, metafor. Pamiętaj, aby zachować spójność opisu, płynne przejście pomiędzy poszczególnymi elementami.

4. Opis możesz zakończyć osobistą oceną przedmiotu.

Dobrze wiedzieć
Opis powinien być ciekawy, oryginalny. Nie trzymaj się znanych ci schematów, lecz postaraj się, aby twój opis był wyjątkowy, napisany barwnym językiem. Staraj się wykorzystywać epitety i porównania.


Najczęściej występujące błędy


1. Powtórzenia, podobna budowa zdania.
2. Autor wylicza cechy przedmiotu opisu według utartego schematu, nie starając się, aby opis był plastyczny i ciekawy.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  Jak napisać dobrą rozprawkę?
2  Jak napisać dobry felieton?
3  Jak napisać dobry esej?