Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
1918
- Ogłoszenie przez Radę Regencyjną niepodległości Królestwa Polskiego, które od 7 października miało być uniezależnione od Niemiec i Austro-Węgier.
- W Europie Środkowej powstają nowe państwa: Polska, Czechosłowacja, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii.
- Józef Piłsudski obejmuje władzę wojskową w Warszawie (11 listopada).
- Wybuch powstania wielkopolskiego (27 grudnia).

1919
- Wybory do Sejmu Ustawodawczego (styczeń).
- Uchwalenie tzw. Małej Konstytucji (20 lutego).
- Podpisanie Traktatu Wersalskiego z Niemcami (czerwiec), traktatów pokojowych z Austrią w Sant-Germain-en-Laye, z Bułgarią w Neuilly-sur-Seine.

1920
- Bitwa warszawska (13-19 sierpnia).
- 18 października – zwycięstwo Polski z bolszewicką Rosją w wojnie polsko-bolszewickiej.
- Utworzenie Ligi Narodów.
- Podpisanie traktatów pokojowych z Węgrami w Trianon i z Turcją w Sevres.

1921
- Podpisanie układu sojuszniczego z Francją.
- Pakt z Rumunią.
- Uchwalenie konstytucji marcowej (17 marca).
- Podpisanie traktatu ryskiego z Rosją radziecką.

1922
-Zabójstwo pierwszego prezydenta RP Gabriela Narutowicza (16 grudnia) dokonane przez Eligiusza Niewiadomskiego w gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Oto fragment protokołu z pierwszych oględzin zwłok prezydenta:
... W gmachu Zachęty Sztuk Pięknych w sali nr I na pierwszym piętrze, wzdłuż i równolegle ze stojącą kanapą, głową zwrócony do drzwi wyjściowych leży na wznak trup Prezydenta Rzplitej p. Narutowicza. (...) Koszula na piersi rozpięta i pokrwawiona. na kiści prawej ręki ślady krwi. Przybyły o godz. 1 min. 12 po południu prof. Antoni Leśniowski stwierdził, że p. Prezydent Rzplitej nie żyje i że śmierć nastąpiła od ran postrzałowych zadanych w klatkę piersiową. (...)
(D. Pacyńska, Śmierć prezydenta, Warszawa 1965, s. 113).

1923
- Zatwierdzenie przez Radę Ambasadorów przebiegu wschodniej granicy II RP.

1924

- Kwiecień – powołanie Banku Polskiego i początek reformy walutowej ekonomisty Władysława Grabskiego, polityka narodowej demokracji i wybitnego historyk, który dwa razy był premierem oraz ministrem skarbu II RP.

1926
- 12-14 maja – tzw. zamach majowy ekipy Józefa Piłsudskiego i początek sanacji, czyli uzdrowienia systemu władzy przez rządzący obóz piłsudczykowski w latach 1926-1939.
- powstanie Obozu Wielkiej Polski z inicjatywy Romana Dmowskiego.

1930

- tzw. "wybory brzeskie" (listopad), czyli wybory do Sejmu RP oraz senatu III kadencji.

1932

- podpisanie paktu o nieagresji ze Związkiem Radzieckim.

1933
- Hitler zostaje kanclerzem Rzeszy

1934
- zatwierdzenie deklaracji o niestosowaniu przemocy z Niemcami.
powstanie prawicowego Obozu Narodowo-Radykalnego.

1935
- ustanowienie konstytucji kwietniowej (23 kwietnia).
12 maja 1935 roku – śmierć Józefa Piłsudskiego.

1936
- utworzenie Centralnego Okręgu Przemysłowego - jednego z największych przedsięwzięć produktywnych II RP - ośrodka przemysłu ciężkiego usytuowanego na południu i centrum Polski, którego celem było rozszerzenie rynkowej i gospodarczej pozycji Polski, rozbudowa przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego oraz zminimalizowanie negatywnych skutków wielkiego kryzysu. Ośrodkami przemysłowymi stały się wówczas między innymi województwo kieleckie (np. Radom, Sandomierz czy Starachowice), lubelskie (np. Kraśnik, Lublin), lwowskie (np. Jarosław, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg) czy krakowskie (np. Jasło, Mielec, Nowy Sącz).

1937
- powołanie Obozu Zjednoczenia Narodowego.

1938
- 1 października – wkroczenie wojsk polskich na Zaolzie i przyłączenie go do Polski.
- Anszlus Austrii do Niemiec.
- Zajęcie Czechosłowacji przez Niemcy.

1939
- śmierć Romana Dmowskiego - polskiego polityka, publicysty politycznego, współzałożyciela Narodowej Demokracji. O ogromnej roli Dmowskiego dla Polski świadczy fakt, że 8 stycznia 1999 roku z okazji 60. rocznicy jego śmierci Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie uczczenia tej daty. Oto jej fragment, z którego można się dowiedzieć o działalności tego wybitnego Polaka:
W związku z 60 rocznicą śmierci Romana Dmowskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla walki i pracy wielkiego męża stanu na rzecz odbudowania niepodległego Państwa Polskiego i stwierdza, że dobrze przysłużył się Ojczyźnie. W swojej działalności Roman Dmowski kładł nacisk na związek pomiędzy rozwojem Narodu i posiadaniem własnego Państwa, formułując pojęcie narodowego interesu. Oznaczało to zjednoczenie wszystkich ziem dawnej Rzeczypospolitej zamieszkałych przez polską większość, a także podniesienie świadomości narodowej wszystkich warstw i grup społecznych. Stworzył szkołę politycznego realizmu i odpowiedzialności. Jako reprezentant zmartwychwstałej Rzeczypospolitej na konferencji w Wersalu przyczynił się w stopniu decydującym do ukształtowania naszych granic, a zwłaszcza granicy zachodniej.

Szczególna jest rola Romana Dmowskiego w podkreślaniu ścisłego związku katolicyzmu z polskością dla przetrwania Narodu i odbudowania Państwa.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla wybitnego Polaka Romana Dmowskiego.
(Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie uczczenia 60. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego)

- Pisemne obietnice Wielkiej Brytanii i Francji o niezwłocznej pomocy dla Polski w razie zagrożenia militarnego
- 23 sierpnia – pakt Związku Radzieckiego z hitlerowskimi Niemcami (tzw. Pakt Ribbentrop-Mołotow).
- Układ sojuszniczy między Polską i Wielką Brytanią (25 sierpnia).
- 1 września - atak III Rzeszy, początek kampanii wrześniowej oraz II wojny światowej.Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij


  Dowiedz się więcej
1  „W małym dworku” - streszczenie
2  Katastrofizm
3  Ekspresjonizm w sztuce