Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Średniowiecze jest epoką obejmującą aż 1000 lat (od V do XV wieku), przez co bardzo zróżnicowaną. Jest to okres bardzo długi, w którym wiele się działo. Średniowiecze zasadniczo wpłynęło na późniejszą literaturę, kształtując swoistą i typową dla swojej epoki duchowość, mogąc poszczycić się osiągnięciami w zakresie nauki i sztuki.

W Średniowieczu z jednej strony silne były dążenia unifikacyjne, jednoczące chrześcijańską kulturę. Z drugiej daje się zauważyć tendencje odśrodkowe, różnicujące poszczególne państwa narodowe, regiony, dzielnice. Wieki średnie to czas rozłamów wewnątrz Kościoła (zwłaszcza schizmy wschodniej). To czas rozwoju gospodarki rolniczej i dość powolnego postępu cywilizacyjnego. Oczywiście, nie była to epoka pozbawiona innowacji– wymyślono m.in. młyn wodny, pług z kołami, pod koniec epoki wynaleziono druk. To czas wielkich plag i epidemii, powszechnej śmierci i osobliwej nią fascynacji. Stąd też w literaturze powszechne były motywy dance macabre, ascezy oraz motywy pasyjne związane nie tylko z pobudkami czysto religijnymi, ale również z aktualnymi warunkami społeczno-politycznymi, głodem, ubóstwem, epidemiami.

Bibliografia


I. OPRACOWANIA OGÓLNE

1. Hieronim Feicht, Polska pieśń średniowieczna, Staropolska on-line.
2. Roman Mazurkiewicz, Średniowieczne pieśni religijne, Staropolska on-line.
3. Teresa Michałowska, Średniowiecze, wyd. 7, PWN, Warszawa 2002.
4. Jerzy Starnawski, Średniowiecze, WSiP, Warszawa 1989.
5. Jan Tomkowski, Literatura powszechna, Świat Książki, Warszawa 1997.
6. Tadeusz Witczak, Literatura Średniowiecza, PWN, Warszawa 1990.

II. OPRACOWANIA POSZCZEGÓLNYCH UTWORÓW

Bogurodzica
1. Jan Łoś, Bogurodzica. Pierwszy polski hymn narodowy, PBI.
2. Roman Mazurkiewicz, Bogurodzica - między pieśnią a ikoną, Staropolska on-line.
3. Ewa Ostrowska, „Bogurodzica” – najstarszy wiersz polski, [w:] Literatura polska w szkole średniej, pod red. F. Bielaka i S. Grzeszczuka, WSiP, Warszawa 1975, s. 21-47.
4. Dariusz Rott, Pierwszy wiersz polski, [w:] Poezja polska. Interpretacje, pod red. K. Heskiej-Kwaśniewicz i B. Zelera, Książnica, Katowice 2000, s. 9-13.

Wielki Testament Villona
1. Katarzyna Dybeł, Geniusz w opałach i szkoła przetrwania: o poezji François Villona słów kilka , w: Katarzyna Dybeł, Barbara Marczuk, Jan Prokop, Historia literatury francuskiej, PWN, Warszawa 2005.
2. Józef Heistein, Historia literatury francuskiej : od początków do czasów najnowszych, Ossolineum, Wrocław 1997.
3. Tadeusz Boy- Żeleński, Villon, [w:] tegoż, Szkice o literaturze francuskiej, t.1, PIW, Warszawa 1956.

Historyja o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka
1. Jan Okoń, Wstęp, [w:] Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim, oprac. J. Okoń, Ossolineum, Wrocław 1971.
2. Julian Lewański, Dramat i teatr średniowiecza i renesansu w Polsce, PWN, Warszawa 1981.

Kronika polska Galla Anonima
Marian Plezia, Wstęp, [w:] Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przeł. R. Grodecki, Ossolineum, Wrocław 1965.

Legenda o świętym Aleksym
Paweł Stępień, Z literatury religijnej polskiego średniowiecza. Studia o czterech tekstach (Kazanie na dzień św. Katarzyny, Legenda o św. Aleksym, Lament świętokrzyski, Żołtarz Jezusow), Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2003.Mapa serwisu: