Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl
Rodzina – to wszyscy związani pokrewieństwem, powinowactwem. Rodzina mała obejmuje rodziców i ich dzieci, zaś wielka rodzina obejmuje przynajmniej trzy pokolenia. Wielopokoleniowa, patriarchalna rodzina połączona silnymi więzami była w dawnej literaturze polskiej przedstawiana jako jeden z filarów narodowego bytu. Dziewiętnastowieczny bunt romantyków odrzucił wizerunek tradycyjnej rodziny i narzucanych przez nią ograniczeń wolności jednostki. Motywy te jeszcze mocniej podkreślili pisarze z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku, przede wszystkim ukazując negatywne zjawiska w rodzinach mieszczańskich. Od tego czasu coraz trudniej znaleźć w literaturze wizerunki wzorowej rodziny. Wiele jest utworów poświęconych rozkładowi więzi rodzinnych. Ważnym motywem literackim stało się zagadnienie partnerstwa w związku małżeńskim, rodzinie, praw i obowiązków poszczególnych jej członków, w tym i dzieci.

Rodzina - wyrazy bliskoznaczne
krewni, powinowaci, bliscy, familia, ród, klan, dom, domownicy, kuzyni, pociotkowie.


Rodzina w literaturze

BIBLIA - Pierwszą rodziną byli Adam i Ewa. W Starym Testamencie mamy do czynienia z rodziną podporządkowaną władzy mężczyzny, który sprawował prawną opiekę nad dziećmi oraz żoną (patriarchat). Za poważne wykroczenie uważano brak poszanowania i posłuszeństwa wobec rodziców ze strony dzieci, które do chwili wstąpienia w związek małżeński znajdowały się we władzy ojca, miały też obowiązek opiekowania się starymi... więcej

Rodzina w sztuce

... więcej