Streszczenia i opracowania lektur szkolnych klp klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
1947
Styczeń - połączenie angielskiej i amerykańskiej strefy okupacyjnej Niemiec w Bizonię (w kwietniu 1949 roku przemianowanej na Trizonię, po przyłączeniu strefy francuskiej).
Wybory do Sejmu Ustawodawczego w Polsce.
Zawarcie traktatu pokojowego w Paryżu między państwami satelickimi III Rzeszy.
Józef Cyrankiewicz premierem (luty).
Marzec – zawarcie polsko-czechosłowackiego układu o przyjaźni i wzajemnej pomocy; wojna domowa w Grecji (do 1949) pomiędzy prawicowcami popierającymi rząd, wspieranymi przez Wielką Brytanię oraz Stany Zjednoczone, a komunistycznymi siłami DAG (Demokratycznej Armii Grecji), popieranymi z kolei przez lewicowych macedońskich partyzantów z Frontu Wyzwolenia.
Lipiec – sekretarz stanu USA George Marshall formułuje plan pomocy gospodarczej dla Europy (European Recovery Program), w myśl słów wypowiedzianych w przemówieniu wygłoszonym na Uniwersytecie Harvarda: Stany Zjednoczone powinny zrobić wszystko, co jest w ich mocy, by pomóc w powrocie do zdrowia gospodarczego na świecie, bez którego nie może być politycznej równowagi i pokoju.
Wrzesień – założenie na naradzie partii komunistycznych i robotniczych w Szklarskiej Porębie Biura Informacyjnego Partii Komunistycznych i Robotniczych („Kominform”).
Rezygnacja Polski pod naciskiem ZSRR z udziału w planie Marshalla.
Początek sowietyzacji państw „demokracji ludowej”; początek dekolonizacji, w wyniku której rozpadają się imperia kolonialne, np.: podział Indii Brytyjskich na dwa państwa - Indie i Pakistan.

1948
Sierpień - obrady Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju we Wrocławiu - propagandowego zlotu miłośników ZSRR i Polskich komunistów, skierowanego przeciw "Amerykańskiemu imperializmowi".
Rozpoczęcie blokady Berlina, trwającej do 1949 roku.
Powstanie państwa Izrael.
Powołanie Bolesława Bieruta na funkcję I sekretarza KC PPR
Uchwalenie przez ONZ w Paryżu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, rozpoczynającej się słowami:
Zważywszy, że uznanie przyrodzonej godności oraz równych i niezbywalnych praw wszystkich członków wspólnoty ludzkiej jest podstawą wolności, sprawiedliwości i pokoju świata (…)

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 - 


Polecasz ten artykuł?TAK NIEUdostępnij
  Dowiedz się więcej
1  „Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża” - streszczenie
2  Adam Hanuszkiewicz - biografia
3  „Wujek Karol. Kapłańskie lata Papieża” - opracowanie